CD
Onder de naam Bim Bam Leiden heeft het Genootschap een CD
uitgebracht van het stadhuiscarillon. Daarop is een keur van
werken te horen, van modern tot klassiek en natuurlijk is ook de
enige luidklok van de stadhuisbeiaard, de bourdon, in de CD
opgenomen.
Heel bijzonder zijn de versteken die gemaakt zijn door de
voormalige Leidse stadsbeiaardiers Leen 't Hart (1920-1992) en
Rien Ritter (1922-1991). De speelbanden van het automatisch
speelwerk zijn gelukkig bewaard gebleven en door Eijsbouts
gedigitaliseerd. Deze melodieën zijn nu weer regelmatig te horen
tijdens de kwartierslagen.
Levina Pors, Henk Veldman, Christiaan Winter en Juan Andrés
Verdaguer hebben hun medewerking verleend.

De CD kunt u bestellen door € 12,50 over te maken op
banrekeningnummer NL96 INGB 0007 6273 42 ten name van de
Stichting het Leids Carillon Genootschap.
Na ontvangst wordt de CD per post toegestuurd. Vergeet u vooral
niet uw huisadres in de 'mededeling' te vermelden!